امنیت

superadmin

د انټرنیټ تبادلې نقطه په درلودلو ترافیک په پام وړ مقدار د محلی په صورت پاتې کیږی او اړتیا نلري نړیوالې شبکې ترې عبور کړي. دا به د امنیتي سرغړونو کمولو کې مرسته وکړي او په افغانستان کې د محلي ترافیک پورې اړوند د محرمیت اندیښنې حل کړي.

خدمات
نور دلته