میزبانی Content های محلی و تولید Content

superadmin

با داشتن یک نقطه تبادل اینترنت ISP ها می توانند برای تبادل ترافیک مستقیماً با یکدیگر همکار شوند این امر باعث ایجاد انگیزه در میزبانی محتوای محلی می شود که باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی در هزینه های ارزی می شود. علاوه بر این کاهش صرفه جویی در هزینه باعث توسعه بیشتر محتوای محلی می شود

خدمات موجود
نمایش همه