صرفه جویی در هزینه

superadmin

با داشتن IXP می توان از پهنای باند بین المللی استفاده کرد و در نتیجه باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود. چندین کشور در این اوخر این صرفه جویی در هزینه ها را مشاهده کرده اند به عنوان مثال کنیا و مصر با داشتن یک نقطه تبادل اینترنت بیش از 1.5 میلیون دالر در سال در هزینه های حمل و نقل بین المللی صرفه جویی کردند.

خدمات موجود
نمایش همه