تماس با ما

34.476889053229, 69.195874929428

معلومات برای تماس

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی - محمد جان خان وات - کابل افغانستان
0202108163-0202151010
nixa@mcit.gov.af