تأخیر کمتر و تجربه کاربری بهتر

superadmin

یکی از مزایای اصلی داشتن IXP این است که می تواند به تأخیر کمتری برای کاربران نهایی منجر شود. دلیل این امر این است که برای محتوایی که به صورت محلی میزبانی می شود نیازی به بازدید از طریق یک اپراتور فعلی نیست.

MOST USED SERVICES
All services